Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

3 rok Optyka Okularowa z Elementami Optometrii

I-go stopnia Informatyka studia stacjonarne – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II-go stopnia Informatyka studia stacjonarne – PROFIL PRAKTYCZNY


I-go stopnia Matematyka studia stacjonarne – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go Stopnia Matematyka – specjalność nauczycielska

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.