Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Nauk Pedagogicznych

5 – letnie jednolite magisterskie Pedagogika specjalna – studia stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

II rok I-go stopnia Design i komunikacja społeczna – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go stopnia Socjologia – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go stopnia Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok II-go stopnia Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go stopnia Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

5 Letnie 4 rok Pedagogika: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym – studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.