Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga Studenci! Informacja o realizacji obowiązkowych praktyk zawodowychWyciąg z ZARZĄDZENIA nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Na podstawie art. 23 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 6

 

 

  1. W zakresie realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych, dopuszcza się niezaliczenie praktyki w przewidzianym w harmonogramie studiów semestrze.
  2. Sposób realizacji praktyk,o którym mowa w ust. 1 nie powoduje konieczności składania przez studentów wniosku o powtarzanie semestru lub roku albo wpisu warunkowego i wnoszenie z tego tytułu opłat.
  3. Decyzję w zakresie realizacji praktyk zawodowych podejmuje dziekan w porozumieniu z koordynatorem praktyk

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (PDF, 212 KB)