Dokumenty do pobrania (oświadczenia, skierowania)

Procedura obiegu dokumentów dotyczących obowiązkowych praktyk zawodowych w Uniwersytecie Opolskim

Studenci którzy wysyłają dokumenty dotyczące praktyk studenckich zawodowych proszeni są o przesyłanie ich wyłącznie z adresów uczelnianych

Wszystkie założenia z punktów 1-6 powinny być dopełnione przed rozpoczęciem praktyki według kolejności działań związanej z realizacją praktyki opracowanej przez BDiSS:

 1. Student pobiera w formie papierowej lub elektronicznej skierowanie na praktykę. Skierowanie do pobrania ze strony:www.bdss.uni.opole.pl z zakładki Obszar Praktyk Studenckich „Dokumenty do pobrania (oświadczenia, skierowania)”
 2. Dokumenty są udostępnione od 01.12-30.04 danego roku akademickiego w którym jest przewidziana praktyka (z wyjątkiem kierunków o profilu praktycznym),
 3. Student pobrane skierowanie wypełnia i potwierdza w instytucji/zakładzie przyjmującym studenta na praktykę,
 4. Student wypełnione skierowanie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji praktyk w UO dostarcza osobiście lub drogą elektroniczną,
  • Dla praktyk realizowanych w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) termin zwrotów skierowań do 30 kwietnia. – nie dotyczy WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
  • Dla praktyk realizowanych poza terminem wakacyjnym – termin zwrotów skierowań nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki (dot. również kierunków o profilu praktycznym). – nie dotyczy WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
 5. Przed rozpoczęciem praktyki, Pracownik BDiSS na podstawie dostarczonego skierowania sporządza i wysyła do instytucji/zakładu dwa egzemplarze umowy dot. praktyk wraz z instrukcją. Student jest zobligowany do pobrania wzoru Karty przebiegu i Opinii o przebiegu praktyki dostępnych na stronie BDiSS i dostarczenia ich do placówki/instytucji
 6. Przed rozpoczęciem praktyki, Przedstawiciel instytucji/zakładu podpisuje umowę i jeden podpisany egzemplarz umowy odsyła do BDiSS.
 7. Po podanym terminie w instrukcji i organizacji przebiegu praktyki w punkcie dot. warunków zaliczenia Student po jej zakończeniu, ma obowiązek dostarczyć Kartę przebiegu oraz Opinię po odbytej praktyce do koordynatora praktyki w celu uzyskania zaliczenia z praktyki.
 8. Terminy realizacji praktyk studenckich są określone w instrukcjach organizacji praktyk dla każdego kierunku (dostępne na stronie BDiSS). Każde odstępstwo od wyżej wymienionych wytycznych należy potwierdzić zgodą właściwego dziekana.