ZARZĄDZENIE nr 145/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 25 listopada 2021 r.

 w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 25 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

 

 

 § 1

W trosce o życie i zdrowie studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia oraz osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim, w związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 – od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzam – wobec wszystkich studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia, osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim (nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi) oraz innych osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach zamkniętych znajdujących się na terenie
Uniwersytetu Opolskiego – nakaz zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa.

§ 2

Brak przestrzegania obowiązku, o którym mowa w § 1 może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia przez studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia, osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim (nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi) oraz innych osób obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim przepisów, w tym dyscypliny pracy.

§ 3

Zobowiązuję administratorów budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego do opublikowania w terminie trzech [3] dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, informacji, o której mowa w § 1, w ogólnodostępnych miejscach budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 października 2021 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2021 r.

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 113 KB)