Z dniem 25 maja 2020 r. rektor UO zarządzeniem z 19 maja 2020 r. przywraca możliwość prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim zajęć dydaktycznych, których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W związku z tym możliwy będzie także wstęp do budynków Uniwersytetu Opolskiego pracowników i studentów w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, o których mowa powyżej. Przywraca się także możliwość zakwaterowania nowych osób w domach studenta Uniwersytetu Opolskiego.

Szczegóły w zarządzeniu poniżej, a wkrótce dalsze – na stronach internetowych wydziałów UO.

Wprowadza się także zasady zwalniania z opłat za usługi edukacyjne – Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego zasady zwalniania z opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 50/2020

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu
Opolskiego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.85 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 253/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam:

1) możliwość prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim zajęć dydaktycznych, których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości
techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) wstęp do budynków Uniwersytetu Opolskiego pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, w związku z realizacją zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 oraz korzystania z
Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego;

3) możliwość zakwaterowania nowych osób w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.

 

§ 2

Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w porozumieniu z koordynatorami kierunków w terminie do dnia 22 maja 2020 r.:

1) opracują zasady i warunki realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) wprowadzą zasady, o których mowa pkt 1 w formie komunikatu dziekana i opublikują na stronach internetowych wydziałów;

– z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

 

§ 3

1. Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego w terminie do dnia 22 maja 2020 r. opublikuje wytyczne w zakresie kwaterowania studentów w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego – z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

2. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w terminie do dnia 22 maja 2020 r. opublikuje wytyczne w zakresie korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego – z terminem realizacji począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

 

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

1) dziekanom Wydziałów i koordynatorem kierunków w zakresie obowiązków, o których mowa w § 2 zarządzania;

2) kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia;

3) dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Pobierz:
Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 110 KB)