Zarządzenie nr 32/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 02 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów
Uniwersytetu Opolskiego

 

 

Na podstawie art.95ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w prowadzonym jako załącznik do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wprowadza się następujące zmiany:

1 .w § 18 ust. 1 dodaje się pkt f, który otrzymuje następujące brzmienie: „f) utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.”.

2 .zmienia się § 18 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: “Student ubiegający się o przyznanie zapomogi składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu lub wypełnia wniosek w USOS-web i składa go w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz musi udokumentować go właściwymi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie, które spowodowało trudną sytuację. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a, b, c i f należy udokumentować sytuację materialną swojej rodziny.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Prof.dr hab.Marek Masnyk

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 149 KB)