Publikujemy zarządzenie nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: wstrzymania wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 198/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r., wraz ze zm.: Uchwała nr 243/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W związku z wydanym w dniu 24 lutego 2020 r. komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz komunikatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które odnoszą się do zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 2019 – nCoV, wstrzymuje się wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z rejonów utrwalonej transmisji koronawirusem.

2. Listę rejonów utrwalonej transmisji koronowirusa można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 2

Wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów, o których mowa w § 1 ust.1 obowiązuje do odwołania.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uniwersytetu Opolskiego do bieżącego śledzenia listy Głównego Inspektora Sanitarnego, wymienionej w § 1 ust.2.

§ 4

Uchyla się zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 17/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wstrzymania wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

 

Pobierz:
Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników (PDF, 123 KB)