Zdjęcie otwierające podstronę: Zapraszamy na Studia Podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnejStudia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy, kierowanej do osób i grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. To studia dla tych, którzy chcą rozwijać siebie i tworzyć przestrzeń dla rozwoju innych ludzi. To praca idealna dla osób, które czują potrzebę wspierania i pomagania innym.
Studia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej są studiami kwalifikacyjnymi, tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

 

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej dom pomocy społecznej, a także w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w Centrach Usług Społecznych, w których są realizowane zadania z obszaru pomocy społecznej.

Więcej informacji dotyczących Studia Podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej