Zdjęcie otwierające podstronę: Zapraszamy na Studia Teologiczno-KatechetyczneKwestia kwalifikacji nauczycieli religii jest regulowana na drodze Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej. Porozumienia wypracowane w roku 1993 oraz 2000 zawierały dążenie do dostosowania kwalifikacji nauczycieli religii do powszechnie obowiązujących wymagań wobec nauczycieli, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki lekcji religii, a także uwzględnieniu możliwości kadrowych Kościoła.

Od roku 2007 prowadzono rozmowy dotyczące wypracowania nowego Porozumienia, które zawarte zostało 31 maja 2016 roku. Kolejne Porozumienie podpisane zostało 3 kwietnia 2019 roku i weszło w życie z dniem 1 września 2019 roku. W znowelizowanym dokumencie stwierdza się, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach z wyjątkiem specjalnych,posiada osoba, która ukończyła teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski (zob. § 1 pkt 3; § 2 pkt 3; § 3 pkt 1; §4 pkt 1 Porozumienia z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).
Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku, w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii (dalej: Uchwała) Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a także nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z przedmiotów katechetycznych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Program SPTK stworzony w oparciu o Uchwałę obejmuje trzy zasadnicze części: Teologia, Katechetyka oraz Praktyki szkolne w zakresie dydaktycznym. Realizacja tych trzech części podzielona została w planie studiów na trzy semestry.

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie
z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.). Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

 

Więcej informacji dotyczących Studiów Teologiczno-Katechetyczne