ZARZĄDZENIE nr 129/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa

na terenie Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

Uwzględniając obowiązki zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w zakładach pracy, a także mając na względzie apel Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie bezpiecznego prowadzenia zajęć z dnia 24 września 2021 r. – wprowadzam dla wszystkich studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz innych osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach zamkniętych znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego – obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa.

§ 2

Z obowiązku, o którym mowa w § 1 zwolnione są osoby, które posiadają:

  1. zaświadczenie pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 (unijne zaświadczenie COVID-19 elektroniczne lub papierowe);
  2. zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w okresie ostatnich sześciu [6] miesięcy;
  3. negatywny wynik na obecność COVID-19 sprzed najwyżej siedmiu [7] ostatnich dni;
  4. zaświadczenie lekarskie o braku możliwości przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19.

 

§ 3

Weryfikację możliwości nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w § 1 – w oparciu o przesłanki, o których mowa w § 2 – w odniesieniu do:

  1. studentów, doktorantów oraz innych uczestników form kształcenia dokonują nauczyciele akademiccy;
  2. nauczycieli akademickich dokonują dziekani lub dyrektorzy instytutu;
  3. pracowników administracyjnych dokonują bezpośredni przełożeni;
  4. innych osób przebywających na terenie Uniwersytetu Opolskiego dokonują administratorzy budynków lub portierzy.

§ 4

Zobowiązuję administratorów budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego do opublikowania w terminie trzech [3] dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, informacji, o których mowa w § 1-3 zarządzenia, w ogólnodostępnych miejscach budynków znajdujących się na terenie Uniwersytetu Opolskiego.

§ 5

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych zmianą sytuacji epidemicznej lub innych uzasadnionych okolicznościach ustalony niniejszym zarządzeniem obowiązek może ulec zmianie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

prof. dr hab. Marek Masnyk