Logo Uniwersytetu na czarnym tleZARZĄDZENIE nr 115/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2)oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30marca
2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022.
 2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do prowadzenia kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, w ramach:
   1. studiów pierwszego stopnia;
   2. studiów drugiego stopnia;
   3. jednolitych studiów magisterskich;
   4. studiów podyplomowych;
   5. studiów doktoranckich;
   6. kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 2

 1. Kształcenie w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 prowadzone będzie w trybie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie, gdy liczba osób uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie przekracza40 osób.
 3. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w ust. 2 prowadzone będzie według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.

§ 3

 1. Praktyki studenckie realizowane są w trybie stacjonarnym – za zgodą podmiotu przyjmującego.
 2. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane w innych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w zakresie praktyk studenckich podejmuje prorektor właściwy ds. praktyk.

§ 4

 1. Nadzór oraz wszelkie decyzje w zakresie prowadzenia oraz organizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w § 2 sprawują:
   1. dziekan we współpracy z koordynatorami kierunku, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3;
   2. kierownik studiów podyplomowych, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
   3. kierownik studiów doktoranckich, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;
   4. dyrektor szkoły doktorskiej, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.
 2. Podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 1-4, odpowiadają za organizację oraz realizację kształcenia.

§ 5

Nauczyciel akademicki zapewnia studentom oraz doktorantom możliwość konsultacji w siedzibie Uczelni oraz umieszcza terminy i miejsce konsultacji na swojej stronie w systemie USOSweb.

§ 6

 1. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na brak możliwości technicznych, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 3 – przy czym:
   1. egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
   2. egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego;
   3. jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając dotychczasowy przebieg egzaminu (zaliczenia).
 2. Decyzję o sposobie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. kształcenia i studentów.

§ 7

 1. Wszelkie czynności podejmuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.
 2. Kanclerz wydaje bieżące wytyczne związane ze spełnieniem wymogów określonych w ust. 1.
 3. Kanclerz zabezpiecza szczególności:
  1. przystosowanie obiektów Uniwersytetu do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem niniejszego zarządzenia;
  2. czyszczenie i dezynfekcję budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
  3. umieszczenie w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków dezynfekujących.
 4. Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.

§ 8

 1. Dziekan organizuje zajęcia w budynkach kierowanej jednostki zgodnie z wytycznymi kanclerza.
 2. W zajęciach odbywających się stacjonarnie mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się:

 1. Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego;
 2. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim;
 3. Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim;
 4. Regulamin Szkoły Doktorskiej;
 5. Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego;
 6. Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.

§ 10

Z dniem 1 października 2021 r. traci moc:

 1. zarządzenie nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV;
 2. zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;
 3. zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 4. zarządzenie nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 5. zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 6. zarządzenie nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród
  pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;
 7. zarządzenie nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 11

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych zmianą sytuacji epidemicznej lub innych uzasadnionych okolicznościach ustalone niniejszym zarządzeniem zasady kształcenia mogą ulec zmianie.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

prof.
dr hab. Marek Masnyk

ZARZĄDZENIE nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 (PDF, 133 KB)