SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACYJNYCH PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad organizacyjnych prowadzenia zajęć dydaktycznych wprowadzają wytyczne w zakresie przygotowania budynków i pomieszczeń dydaktycznych, badawczych oraz administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego w celu zapewnienia przestrzegania zaleceń sanitarnych oraz wymogów bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

2. Punkty do dezynfekcji rąk:
1) punkty do dezynfekcji rąk powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych i użytecznych tj.:
a) w każdym obiekcie, przy wejściu i wyjściu z budynku,
b) na każdej kondygnacji obiektu,
c) przed dziekanatami oraz innymi pomieszczeniami związanymi z obsługą studentów i doktorantów,
2) miejsca do dezynfekcji rąk powinny być łatwo dostępne, oznaczone oraz opisane informacją w języku polskim i angielskim,
3) za dystrybucję płynów do dezynfekcji rąk w miejscach ogólnodostępnych i użytecznych (korytarze, hole, klatki schodowe) odpowiedzialny jest administrator obiektu.

3. Pomieszczenia sanitarne:
1) pomieszczenia sanitarne powinny być dostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, ponadto w pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić stały dostęp do środków higieny tj. bieżącej ciepłej wody, mydła i ręczników jednorazowych,
2) za dystrybucję środków higieny, o których mowa w pkt 1) odpowiedzialny jest administrator obiektu
3) należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience o połowę osób mniej, niż wynosi liczba toalet oraz opisać informację na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz pomieszczenia sanitarnego w języku polskim i angielskim i umieścić na drzwiach wejściowych,
4) należy wprowadzić obowiązek sprzątania w toalecie co najmniej trzy na zmianę roboczą,
5) weryfikację czystości przeprowadza administrator obiektu poprzez wprowadzenie list kontrolnych, na których pracownik sprzątający toaletę wpisuje datę, godzinę oraz składa własnoręczny podpis w celu potwierdzenia wykonania czynności, o których mowa w pkt 1) i 4).

4. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe:
1) w salach dydaktycznych należy:
a) ograniczyć możliwość gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (sale należy otwierać odpowiednio wcześniej)
b) umieścić przed wejściem do sali informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać w sali w języku polskim i angielskim,c) wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować,
d) zapewnić odległość między osobami siedzącymi minimum 1,5 metra,
e) wywietrzyć sale po wyjściu każdej grupy,
f) zapewnić przerwę pomiędzy zajęciami dla bezpiecznej wymiany osób.

5. Zajęcia stacjonarne:
1) liczbę osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych, których charakter nie pozwala na realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy ograniczyć,
2) w zależności od możliwości technicznych i lokalowych należy:
a) dokonać podziału grup na mniejsze,
b) zapewnić 1,5 metra odległości między stanowiskami dydaktycznymi,
c) na zajęciach stacjonarnych w danym pomieszczeniu może przebywać
maksymalna liczba osób wskazana na informacji (w języku polskim i angielskim) na drzwiach. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali,
3) zaleca się wprowadzenie zapisów online w celu uniknięcia gromadzenia się przed zajęciami zbyt dużej liczby osób, które nie będą mogły w nich uczestniczyć.

6. Laboratoria:
1) przy wznowieniu zajęć w laboratoriach badawczych należy:
a) ograniczyć możliwość gromadzenia się podczas wchodzenia do laboratorium,
b) umieścić przed wejściem do laboratorium informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w laboratorium w języku
polskim i angielskim,
c) wyraźnie oznaczyć stanowiska, na których nie można przeprowadzać
żadnych prac,
d) zapewnić odległość między osobami przebywającymi w laboratorium
minimum 1,5 metra,
e) wywietrzyć laboratorium po wyjściu każdej grupy,
f) zapewnić przerwę pomiędzy zajęciami dla bezpiecznej wymiany osób,
g) zapewnić środki ochrony osobistej,
h) zapewnić środki do dezynfekcji,
i) ustalić listę dostępnych laboratoriów/pomieszczeń, z których mogliby
skorzystać studenci i doktoranci wraz z opiekunami,
j) ustalić harmonogramy czasowe dla tych pomieszczeń w porozumieniu z opiekunami prac – organizację pracy danego laboratorium zatwierdza powinien dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej,
2) zatwierdzony program działalności laboratorium należy przekazać do administratorów budynków, którzy zapewnią jego ścisłe egzekwowanie i dozór, procedurę wydawania kluczy, pilnowanie oraz przestrzegania przepisów.

7. Biura administracji:
1) W biurach administracji uczelni należy:
a) zapewnić 1,5 m odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy,
b) zapewnić pracownikom zabezpieczenia w przypadku konieczności kontaktu z interesariuszami zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi,
c) pracownikom o zmniejszonej odporności ze względu na wiek i choroby współistniejące oraz kobiet ciężarnych, rekomendowane jest rozważenie przez kierowników jednostek pracy w trybie zdalnym.8. Organizacja pracy dziekanatów oraz innych działów związanych z obsługą studentów i doktorantów:
1) W dziekanatach oraz innych działach związanych z obsługą studentów i doktorantów należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:
a) wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum,
b) obsługę należy, jeśli to możliwe realizować w sposób zdalny,
c) obsługę administracyjną studentów, doktorantów i pracowników należy prowadzić za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
d) zachowanie 1,5 m odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem lub pomieszczeniem innego działu związanego z obsługą studentów i doktorantów,
e) wprowadzenie rejestru osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu),
f) wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez studentów, doktorantów, pracowników i pozostałe osoby,
g) zaleca się przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się dla uniknięcia kolejek i gromadzenia,
h) zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń pracy.

9. Windy:
1) zaleca się, aby w czasie trwania pandemii nie korzystać z wind lub w znaczny sposób ograniczyć do nich dostęp poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów,
2) jeśli jest to konieczne, do windy mogą wejść tylko 2 osoby w jednym czasie, które powinny stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa,
3) przyciski w windach i na poszczególnych piętrach powinny być regularnie dezynfekowane,
4) weryfikację dezynfekcji przeprowadza administrator obiektu poprzez wprowadzenie list kontrolnych, na których pracownik obsługi danego obiektu pisuje datę, godzinę oraz składa własnoręczny podpis w celu potwierdzenia wykonania zadania.

10. Komunikacja wewnętrzna.
1) W ramach wewnętrznej komunikacji między pracownikami oraz między pracownikami a studentami i doktorantami należy:
a) ograniczyć do niezbędnego minimum wewnętrzną komunikację osobistą,
b) w celu kontaktowania się pracowników ze sobą oraz ze studentami i doktorantami należy wykorzystać środki teleinformatyczne, a przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się umawianie na konkretną
godzinę i prowadzenie kalendarza takich spotkań,
c) w trakcie spotkań uczestniczące w nim osoby muszą zachowywać bezpieczne 1,5 m odległości oraz zasłaniać usta i nos,
d) papierową komunikację wewnętrzną powinno się zastąpić elektronicznym obiegiem dokumentów,
e) w przypadku konieczności wykorzystania komunikacji papierowej powinno się ograniczyć kontakty poprzez zastosowanie skrzynki, w której interesanci będą mogli umieszczać dokumenty. Skrzynka powinna być odpowiednio zabezpieczona. W takim wypadku należy uruchomić system informacji zwrotnej nt. otrzymania dokumentów.

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (PDF, 227 KB)