Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.

poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

(Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498) wprowadza się następujące zmiany:

tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie: „Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy”;

po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

„§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

 

Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów