Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna * ZOSTAWIC-SPRAWDZIC**

Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna
Cel główny:

Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych jako jednego z elementów podnoszenia jakości pracy w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.

Cele szczegółowe:
  • Diagnozowanie problemów szkolnych
  • Przygotowanie narzędzi pomiaru
  • Opracowanie zdań do realizacji
  • Opis całości projektu wraz z planem jego realizacji
Opis programu:

Słuchacze w trakcie zajęć nauczą się prawidłowo diagnozować różne zjawiska związane z edukacją dzieci, w tym problemy szkolne i pozaszkolne. Nabędą umiejętności pisania projektów edukacyjnych, które są elementem podnoszenia jakości pracy instytucji i placówek oświatowych. Przygotowane do realizacji zadania w konkretnym projekcie pozwolą na pozyskiwanie różnych podmiotów do współpracy.

Efekty kształcenia:
  • Będą prawidłowo diagnozować zjawiska dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze
  • Poznają sposoby, metody i techniki diagnozowania zjawisk edukacyjnych ( w tym problemów występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą)
  • Poznają strukturę projektów edukacyjnych
  • Będą wiedzieli jak włączać do współpracy rodziców i inne instytucje

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: N-0002-1-a-2014/15
Prowadzący: Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110zł
Termin:

od listopada 2014r. do lipca 2015r. (termin może ulec zmianie w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)

Forma prowadzenia zajęć: wykłady +ćwiczenia + warsztaty
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.