Program Studiów

PROGRAM STUDIÓW


1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 63 pkt ECTS
2. Liczba semestrów: 3 semestry
3. Kształcenie na studiach odbywa się z uwzględnieniem dwóch modułów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki             i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela):

  • Moduł 2. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  • Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

4. Szczegółowy program studiów z podziałem na semestry, przedmioty, moduły, kategorie zajęć, godziny dydaktyczne, z formami zaliczenia przedmiotów oraz z punktami ECTS