1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej ciągłej student powinien pobrać Skierowanie na praktykę w OEUiP (BDiSS), ul. Katowicka 68, pok. 103, 111. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza OEUiP (BDiSS) na stronie internetowej Obszaru Edukacji Ustawicznej i Praktyk UO (praktyki.uni.opole.pl).
 2. Student samodzielnie wybiera placówkę/instytucję/inny zakład pracy, w którym chce realizować praktykę. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez koordynatora praktyki na UO.
 3. Praktyki zawodowe i pedagogiczne ciągłe muszą rozpoczynać się w poniedziałek i skończyć w piątek.
 4. Uzupełnione w placówce/instytucji/innym zakładzie pracy Skierowanie należy dostarczyć do OEUiP (BDiSS) przed rozpoczęciem praktyki.
 5. Student ma obowiązek wypełnienia, podpisania i przekazania do OEUiP (BDiSS) UO Oświadczenia Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich.
 6. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania OEUiP (BDiSS) przygotowuje komplet dokumentów, które student ma obowiązek odebrać przed rozpoczęciem praktyki
  i dostarczyć niezwłocznie do placówki/instytucji/innego zakładu pracy, w którym będzie realizowana praktyka.
 7. Placówka/instytucja/inny zakład pracy, w którym będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do OEUiP (BDiSS) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki przez studenta.
 8. Po zakończeniu praktyki:
  • zawodowej – student odbiera z placówki/instytucji Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją wraz z Kartą przebiegu praktyki koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia,.
  • pedagogicznej ciągłej – student osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty przekazuje koordynatorowi praktyki na UO: Opinię o przebiegu praktyki – 2 egzemplarze (oryginalne, nieskopiowane) i Kartę przebiegu praktyki. Koordynator praktyki na UO zatwierdza Opinię o przebiegu praktyki, składając swój podpis na końcu tego dokumentu. Student dostarcza 2 egzemplarze Opinii o przebiegu praktyki do Zakładu Praktyk.
  • Opinię oraz inne dokumenty (m.in. Karta przebiegu praktyki), wymagane do uzyskania zaliczenia praktyki, student przedstawia bezpośrednio koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia.