Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne realizowane w ramach Studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela słuchaczy studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego obowiązują dwa rodzaje praktyki:

 1. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 godz. dydaktycznych);
 2. Praktyka ciągła (120 godz. dydaktycznych).

Ad. 1. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza.
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. Obserwowanie:
  • a. zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
  • b. aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • c. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym
   i w różnym wieku),
  • d. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości
   i zakłóceń,
  • e. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
  • f. sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  • g. dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
  • h. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny
   w grupie;
 3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • a. sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  • b. podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
  • c. prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
  • d. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
  • a. diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
  • b. poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,
  • c. samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów
   i wychowanków w grupie,
  • d. sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
  • e. organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych)
   w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • f. animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków
   w grupach zadaniowych,
  • g. podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • h. podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • i. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;
 5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  • a. prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • b. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  • c. ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych   i słabych stron),
  • d. ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  • e. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
  • f. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy)

Ad. 2. Praktyka ciągła
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. Obserwowanie:
  • a. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
  • b. toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
  • c. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
  • d. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  • e. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  • f. sposobu oceniania uczniów,
  • g. sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  • h. dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
  • i. funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • j. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  • k. organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);
 3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • a. planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
  • b. organizowaniu pracy w grupach,
  • c. przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  • d. wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  • e. kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  • f. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • g. organizowaniu przestrzeni klasy,
  • h. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  • a. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  • b. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
  • c. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • d. wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  • e. dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
  • f. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  • g. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  • h. dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • i. diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  • j. podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • k. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów,
   w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • l. podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
 5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  • a. prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • b. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  • c. ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  • d. ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
  • e. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
  • f. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).