Obieg dokumentów dla studenta

OBIEG DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ODBYCIEM

OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

 

  1. Odpowiednio wcześnie PRZED PRAKTYKĄ NALEŻY ODEBRAĆ SKIEROWANIE na praktyki studenckie z Zakładu Praktyk CEU UO, ul. Katowicka 87A 45-060 Opole
  2. Ze skierowaniem należ się udać się do wybranej placówki/instytucji w celu potwierdzenia gotowości placówki/instytucji do przyjęcia studenta na praktykę i uzgodnienia terminu praktyki

!!! Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w piątek !!!

  1. Uzupełnione w placówce/instytucji SKIEROWANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ do Zakładu Praktyk PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI !!!
  2. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Zakład Praktyk wystawia komplet dokumentów umowy, instrukcję w sprawie organizacji praktyk oraz formularz opinii).
  3. Komplet dokumentów należy ODEBRAĆ Z ZAKŁADU PRAKTYK PRZED PRAKTYKĄ i dostarczyć go niezwłocznie do placówki/instytucji.
  4. Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć do Zakładu Praktyk jeden egzemplarz Umowy w sprawie organizacji praktyk podpisany w placówce/instytucji. Drugi egzemplarz pozostaje w placówce/instytucji.
  5. Po zakończeniu praktyki student dostarcza opinię wraz z pozostałymi dokumentami do koordynatora praktyki w swoim Instytucie/ Wydziale w celu uzyskania zaliczenia.