Izba Skarbowa w Opolu

W związku z wnioskiem o zorganizowanie w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej województwa opolskiego bezpłatnych staży dla studentów Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu uprzejmie informuje, że na terenie województwa opolskiego istnieje możliwość odbycia bezpłatnych staży, a struktura jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia się następująco:

 • Izba Administracji Skarbowej w Opolu,
 • Opolski Urząd Celno- Skarbowy w Opolu,
 • 13 urzędów skarbowych.

Wyżej wymienione jednostki zróżnicowane są przede wszystkim pod względem realizowanych procesów i zadań, i tak:

 1. Izba Administracji Skarbowej w Opolu, będąca organem nadrzędnym nad Opolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Opolu i urzędami skarbowymi województwa opolskiego, realizuje w głównej mierze procesy wspomagające i zarządcze oraz związane z nimi zadania w następujących obszarach:
  • obsługa prawna;
  • obsługi klienta, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
  • audyt wewnętrzny;
  • bezpieczeństwo i ochrona informacji;
  • kontrola wewnętrzna ( w tym m.in. prowadzenie kontroli w podległych urzędach, monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji);
  • BHP;
  • kształtowanie procesów zarządczych;
  • struktura organizacyjna izby i podległych urzędów;
  • opiniowanie aktów prawa;
  • kadry;
  • obsługa kancelaryjna;
  • szkolenia;
  • rachunkowość budżetowa, płace, planowanie i kontrola finansowa;
  • logistyka;
  • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami;
  • zamówienia publiczne;
  • prowadzenie archiwum;
  • informatyka.
 2. Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, będący jednostką podległą Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, realizujący procesy podstawowe i zadania z nimi związane w następujących obszarach:
  • zwalczanie przestępczości ekonomicznej;
  • prowadzenie kontroli celno-skarbowej rynku;
  • prowadzenie postępowań celnych i podatkowych ;
  • obsługa zgłoszeń celnych (oddziały celne).
 3. Urzędy skarbowe województwa opolskiego, będące jednostkami podległymi Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, realizujący procesy podstawowe i zadania z nimi związane w następujących obszarach:
  • obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wypełnianiu zobowiązań podatkowych;
  • przyjmowanie i ewidencjonowania składanych deklaracji podatkowych,
   wniosków, informacji i innych dokumentów;
  • wydawanie zaświadczeń;
  • prowadzenie postępowań podatkowych ;
  • pobór podatków i należności publicznoprawnych;
  • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
  • zabezpieczanie należności pieniężnych;
  • dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów
   podatków i ceł;
  • prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym w zakresie towarów unijnych;Ø prowadzenie czynności analitycznych i sprawdzających;
  • prowadzenie kontroli podatkowej;
  • prowadzenie ewidencji podatników i płatników, prowadzenie spraw związanych
   z numerem NIP ;
  • prowadzenie spraw związanych wymianą informacji międzynarodowej;
  • prowadzenie spraw karnych skarbowych (prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe im wykroczenia skarbowe, sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego).

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 OPOLE,

tel.: 77 454 00 67
fax.: 77 456 43 13

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Pobierz plik (PDF, 131 KB)