Efekty kształcenia

Cel kształcenia:

Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Ponadto studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w trosce o własny rozwój zawodowy oraz przygotowanie do identyfikacji zawodowej, kształtowanie właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy
oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za sposób pełnienia swojej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się
z przynależnością do zawodu nauczyciela, do środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

Tabela efektów kształcenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

 

BLOK PRZEDMIOTÓW PEDAGOGICZNYCH

Wiedza

2.1.b. opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

Umiejętności

2.2.b. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

2.2.g. potrafi samodzielnie generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania;

Kompetencje społeczne

2.3.c. ma świadomość znaczenia różnic między ludźmi i potrafi je uwzględnić analizując konkretne epizody w interakcjach społecznych; wykazuje wrażliwość na problemy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i wychowawczymi;

2.3.d. wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej;

BLOK PRZEDMIOTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Wiedza

2.1.a. opisuje rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

2.1.b. opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego;

Umiejętności

2.2.b. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

2.2.f. posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne;

Kompetencje społeczne

2.3.c. ma świadomość znaczenia różnic między ludźmi i potrafi je uwzględnić analizując konkretne epizody w interakcjach społecznych, wykazuje wrażliwość na problemy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i wychowawczymi;

DYDAKTYKA OGÓLNA I PRZEDMIOTOWA

Wiedza

2.1.d. zna genezę dydaktyki ogólnej i najważniejszych systemów dydaktycznych oraz podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej;

2.1.g. zna aktualną rzeczywistość edukacyjną;

Umiejętności

2.2.b. potrafi odnieść kompetencje nauczania i uczenia się do rzeczywistości edukacyjnej;

2.2.c. stosuje wybrane modele nauczania – uczenia się;

2.2.g. samodzielnie projektuje i tworzy podstawy własnego warsztatu metodycznego i przebieg procesu dydaktycznego;

Kompetencje społeczne

2.3.a. ma świadomość, że posiadana przez niego wiedza dydaktyczna zostanie wykorzystana w przyszłych kontaktach z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami; potrafi krytycznie ocenić własny proces uczenia się, weryfikując wyniki uzyskiwane w procesie dydaktycznym;

BLOK PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Wiedza

2.5.a. zna techniki informatyczne, bazy danych, informatyczne sieci usług;

2.6.a. posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy;

2.7. zna zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna;

Umiejętności

2.5.b. stosuje technologię informacyjną w pracy pedagogicznej;

2.6.b. stosuje utrwalone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy;

2.7. potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej;

Kompetencje społeczne

2.5.b. ma świadomość, że posiadane przez niego kompetencje w zakresie technologii informacyjnej znacząco podnoszą efektywność procesu nauczania.