Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Ponadto studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w trosce o własny rozwój zawodowy oraz przygotowanie do identyfikacji zawodowej, kształtowanie właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za sposób pełnienia swojej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, do środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

Absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego jest przygotowany do pracy jako nauczyciel w szkołach oraz placówkach oświatowych. Po ukończeniu trwających trzy semestry studiów, absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych, natomiast  z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Studenci na wykladzie